هوابرد ارتش

تیپ 65 هوابرد یکی از ماهرترین واحدهای نظامی است که در آن نیروها آموزشهای ویژه ای را برای جلوگیری از گروگانگیری و یا رهایی گروگان از چنگ تروریستها در شرایط و مناطق مختلف می بینند

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش

هوابرد ارتش


اطلاعات این مطلب:

نظرات

دیدگاه خود را به ما بگویید.